Tạo ra sức ảnh hưởng

Copied address vào bảng nhớ tạm